0 0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky je Public Shop s.r.o., IČO 535 943 55, DIČ SK2121422039 se sídlem Pri Vodojeme 3053/12A, 080 06 Ľubotice, Slovensko.
 2. Prodávajícím je Public Shop s.r.o., IČO 535 943 55 , DIČ – SK2121422039 se sídlem Pri Vodojeme 3053/12A, 080 06 Ľubotice, Slovensko.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.zivotsolejem.cz je Public Shop s.r.o., IČO 535 943 55 se sídlem Pri Vodojeme 3053/12A, 080 06 Ľubotice, Slovensko.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 12/2003 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které lze objednat (mají uvedenou cenu a tato ne nulová).
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti, se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci , pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20 % DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generován a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího ke zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 4. tohoto článku.
 4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslaná na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická zpráva prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
 5. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě k vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladu dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dnů.

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:
  1. platba bankovým převodem na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet
  2. platba prostřednictvím platební brány Global Payments
  3. platba prostřednictvím platební brány Benefit Plus – PŘIPRAVUJEME
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, nedohodli-li se jinak, nebo nebyla-li u zboží uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno dle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad) příp. doklad z registrační pokladny, návod jakož i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce. (Dodatek č.1 – daňový doklad/faktura je zasílána zákazníkovi pouze v elektronické podobě na emailovou adresu, která byla určena při objednávce zboží nebo služby, papírová verze dokladu je zasílána spolu se zbožím pouze na vyžádání zákazníka)
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  1. zásilkovou společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava

Článok VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Poplatky a možnosti plateb:
  1. při platbě na bankový převod předem na základě zálohové faktury, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet bez poplatku
  2. při platbě prostřednictvím platební brány Global Payments bez poplatku
  3. při platbě prostřednictvím platební brány Benefit Plus bez poplatku – PŘIPRAVUJEME
 2. Poplatky a možnosti přepravy:
  1. při dopravě prostřednictvím Packeta (bývalá Zásilkovna) na vašem výdejním místě 70,00 Kč
  2. při dopravě prostřednictvím Kurýr na adresu Packeta (bývalá Zásilkovna) v hodnotě 100,00 Kč
 3. Standardní dodací lhůta je do 3-4 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně na skladě nebo se vyrábí na zakázku, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem a následně mu bude oznámen předpokládaný termín expedice zboží.
 4. Výše uvedené poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb platí pouze s místem dodání na území České republiky.
 5. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 6. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávkě.

Kompletní informace o platbě a dopravě si můžete prohlédnout na této stránce – Platba a doprava.

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem převzetí na místě určeném kupujícím.

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 8 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se uplatňuje odst. 2. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací – například. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit všechny údaje.
 3. Public Shop s.r.o. si vyhrazuje právo, aby bylo zboží odesláno poštovním kurýrem na adresu firmy (vrácené/reklamované zboží nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata).
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 1 písm. 3) zákona č.. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z.
 7. Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.
 8. Případné nedostatky, nefunkčnost zboží řešíme výměnou za nový kus v originálním balení.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

Článek XI.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. 3. X bod 2. písm. a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat. i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky i reklamační podmínky.
 4. Všeobecné obchodní a reklamační podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu www.zivotsolejem.cz
 5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce (soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/ seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách než v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č.j. č. 40/1964 Sb, Zákona č.j. č. 250/2007 Sb., Zákona č.j. č. 102/2014 Sb., Zákona č.j. č. 122/2013 Sb., Zákona č.k. 22/2004 Sb. jakož i Zákona č.j. 513/1991 Sb.
 7. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
 8. Tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich nedílných součástí, vstupují v platnost a účinnost od 1. dubna 2024.

ORGÁN DOZORU

Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Ochranu osobních údajů si můžete přečíst zde >>> GDPR.

Podmínky reklamace si můžete přečíst zde >>> REKLAMACE.

Reklamační formulář si můžete stáhnout zde >>> FORMULÁŘ.

Formulář na odstoupení od smlouvy pro vrácení, výměnu zboží >>> FORMULÁŘ.