0 0

Reklamace

Podmínky reklamace zboží

1.) Reklamovat lze zboží zakoupené od prodávajícího a které je ve vlastnictví kupujícího.

2.) V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo od prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy může reklamaci vyřídit až po uhrazení celé kupní ceny ve smyslu § 151 Občanského zákoníku.

3.) Na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 12 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak. Na kosmetické výrobky se vztahuje výrobcem stanovená záruční doba, která je uvedena na každém výrobku. Minimální trvanlivost kosmetických výrobků, které jsou zasílány je minimálně 12 měsíců, s výjimkou doprodejových produktů za akční ceny, u kterých je v e-shopu zveřejněno datum spotřeby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího přebírá-li zboží kupující osobně v den jeho převzetí.

4.) Obchodní partneři berou na vědomí, že se na ně nevztahují podmínky záruky pro spotřebitele, ale jsou upraveny Obchodním zákoníkem a záruční doba může být kratší.

5.) Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění závady.

6.) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, jehož vady zavinili prodávající, dodavatel nebo výrobce a vztahuje se na něj záruka.

7.) Právo na záruku zaniká v případě, že:

a) k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodě k používání,
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
d) zanedbáním péče a údržby o zboží,
e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

8.) Ze záruky jsou vyňaty vady způsobené v přímé souvislosti se živelnou pohromou.

9.) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

10.) Reklamované zboží je třeba doručit na adresu uvedenou v čl. 10. Čl. 16, zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Zboží je třeba zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme zboží zaslat doporučeně poštovním kurýrem, případně jako pojištěnou zásilku (jiná forma vrácení zboží než poštovním kurýrem na adresu společnosti nebude akceptována). Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamace uplatněné elektronickou formou (prostřednictvím e-mailu) nejsou akceptovány.

11.) Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího podání na poštovní přepravu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

12.) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. V případě reklamace na odběrném místě může prodávající vyřídit reklamaci ihned. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

13.) Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a) při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,

b) při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz),

c) v případě, že má věc současně nejméně tři vady, které brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Stejné právo má kupující pokud se na věci vyskytne stejná vada, která byla již dvakrát opravována a potřetí byla věc zasílána k reklamaci,

d) reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

e) reklamované produkty, u kterých se zjistí, že jsou bez závady, ale nelze je z objektivních příčin zařadit na další prodej budou zaslány zpět zákazníkovi.

f) reklamace produktů s odůvodněním slabé, nevýrazné vůni esenciálních olejů nebo difuzérů nebude akceptována nakolik jde o senzorický faktor, který má každý člověk jiný. (všechny naše produkty, pokud to balení dovoluje, jsou testovány a vyzkoušeny). Pokud tedy nejde o problém, který by způsoboval celkovou nefunkčnost produktu, zboží k reklamaci nebude akceptováno.

14.) Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

Pokyny při přebírání zboží

V případě zjištění viditelného poškození při přebírání zásilky (díra v obalu, zlomená zásilka, štěrngot skla při potřesení balíku, atd.), kdy je obsah zásilky zjevně poškozen, kupující nepřevezme zásilku od doručovatele, ale na místě sepíše s kurýrem škodní zápis a oznámí tuto škodu. bezodkladně prodejci na +421 918 125 889. V případě zjištění poškození dodaného zboží po otevření zásilky v nepřítomnosti kurýra je nutné neprodleně reklamovat poškození nejpozději do 24hod od dodání zásilky přímo u dopravce a kontaktovat prodejce na email info@zivotsolejem.cz. Z praktického hlediska je vhodné pořídit fotografický záznam pojistné události pro zrychlený průběh vyřízení reklamace. Při vyřizování reklamace u přepravce je nápomocná i fotografie balíčky, ve kterém Vám objednávka byla doručena.

15.) Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

16.) Reklamace jsou vyřizovány na adrese provozovatele:

Public Shop s.r.o., Pri Vodojeme 3053/12A, 080 06 Ľubotice, e-mail: info@zivotsolejem.cz

Reklamační formulář naleznete zde >>> FORMULÁŘ.

Formulář na odstoupení od smlouvy, vrácení, výměnu zboží, naleznete zde >>> FORMULÁŘ.